Nhà thờ Công Giáo Việt Nam
"Đức tin là chia sẻ những điều tốt đẹp và san sẻ những điều may mắn."
Nhà thờ Công Giáo Việt Nam
"Đức tin là chia sẻ những điều tốt đẹp và san sẻ những điều may mắn."