Nhà thờ Công Giáo Thế Giới
"Đức tin là chia sẻ những điều tốt đẹp và san sẻ những điều may mắn."
Nhà thờ Công Giáo Thế Giới
"Đức tin là chia sẻ những điều tốt đẹp và san sẻ những điều may mắn."